Để cải thiện ahòa bình, đánh bài nhận card ổn định

Kiến nghị rằng các sửaa đổi và bổ sung cho Các điều khoản của Liên bang có thể làm ra bất cứ khi nào thấy cần thiết amà không cần sự chấp thuận của Quốc hội Liên bang . Kiến nghị rằng các viêna chức nắm giữ quyền hành pháp, lập pháp và tư pháp của tiểua bang phải tuyên thệ bảo vệ và tuân athủ Hiến pháp Liên bang.
anh-lan-34-142

Kiến nghị rằng sau khi có asự phê chuẩn của Quốc hội Liaên bang, các tu chính án sẽ được đệ trình lên một Hội nghị các đaại biểu do dân chúng chọn ara trong số những người được các cơ quan lập pháp tiểu bang đề xauất, để xem xét và quyết ađịnh. Ông kêu gọi đừng bỏ lỡ cơ hộai hiện nay để cải thiện ahòa bình,  đánh bài nhận card ổn định, thống nhất, hạnh phúc và tự do của nước Mỹ. aHội nghị dừng họp tại đaây. a

Tranh luận về cách thứac bầu chọn Hạ nghị sĩ Ngày 31 tháng Naăm và ngày 6 tháng Sáu

Để cải thiện ahòa bình,  đánh bài nhận card ổn định

Sau khi Randolph trình bàay Phương án Virginia, Hội nghị bắt đầau tiến hành thảo luận từng điểm một và sửa đổi, bổ suang những điểm mới. Ngày 31 tháng Naăm và ngày 6 tháng Sáu, Hội nghị bắt đầu thảo luận đến acác điểm về quyền đại diện của cáca tiểu bang tại Quốc hội và cách thức đánh bài ma trận và  bầu chọn người đại diệan. Đây là một điểm sửa đổi mấu cahốt nhất trong các đề xuất của Randolph so với Các điều khaoản Hợp bang trước đó.

anh-lan-34-141

Đề xuấta của Randolph là việc đại diện tại Hạ viện phải căn cứ vào số daân. Các bang đông dân phải cóa nhiều đại diện hơn. Về cơ bản, các đại biểu đều đồng ý việc đại daiện theo qui mô dân số, nhưnag lại bất đồng về cách thức bầu chọn bởi dường như không có cách tahức nào hoàn toàn tốt đẹp.a Hàng loạt các cách bầu cử được trìnha bày và cuối cùng, Hội nghaị đồng ý rằng Hạ viện sẽ ado dân chúng trực tiếp bầu chọn. Trong acuộc đánh bài mậu binh này, các laập luận của Madison làa đặc biệt có giá trị và sau này, được ông sử adụng trong tác phẩm Ngưaời Liên bang.

Hội nghị atiếp tục axem xét các đề xauất của Ngài Randolph.

Leave a Reply