Preflop bắt đầu một cách khá tăng lên với lần nâng tiền của Ryan